SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI KHÁNH HÒA

Địa chỉ: 04 Phan Chu Trinh, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 058.3824270 - Fax: 058.3825970

Email: sgtvtkh@sgtvtkhanhhoa.gov.vn