SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI KHÁNH HÒA

Trang thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa

đã nâng cấp lên tại địa chỉ sau (xin bấm vào link):

http://sgtvt.khanhhoa.gov.vn